Áncora

ministerio fbiodiversidadempleaverde paideia

ACCIONES GRATUITAS COFINANCIADAS POR EL FSE

 

RESUMEN DO PROXECTO:

Fundación Paideia Galiza, en colaboración coa Asociación de Desarrollo Local Deloa, pon en marcha o proxecto “ÁNCORA”, a través do programa Empleaverde; un programa iniciativa da Fundación Biodiversidad para a mellora do emprego e do medio ambiente, e a través da cal xestiónase a dotación económica do Programa Operativo Adaptabilidade e Emprego do Fondo Social Europeo.

O proxecto, “Accións de sensibilización e información ambiental para o fomento da sostenibilidade no sector pesqueiro a través do turismo” (ÁNCORA) ten un período de execución comprendido entre o 01 de novembro de 2011 e o 30 de agosto de 2012.

Para a consecución dos obxectivos, establécense 3 liñas de traballo:

PRIMEIRA:

Edición de dous documentos de referencia, en base ao resultado dos grupos de discusión, traballo de campo e pertinente análisis diagnóstico, que poderán ser utilizados polos destinatarios como soporte no desenvolvemento de actividades de turismo pesqueiro e no cuidado medioambiental do medio marino. Os documentos son:

1. – Guía para o desenvolvemento de iniciativas de turismo pesqueiro.

2. – Manual de boas prácticas ambientais no turismo pesqueiro.

DSC_1089

SEGUNDA:

De forma comprementaria e co obxecto de dar difusión, están programados un congreso e catro accións formativas presenciais, de 20 horas cada unha, en diferentes localidades do territorio obxectivo.

TERCEIRA:

Por último, de forma integral ao proxecto, contaráse cun soporte on-line (soporte o que usted está accedendo agora) que servirá como punto de encontro e debate para as destinatarias/os, facilitando ademáis o acceso aos materiais informativos e de divulgación facilitados no programa e servindo como plataforma na difusión das Formacións Presenciais e o Congreso.

OBXECTIVOS DO PROXECTO:

DSC_1067

O obxectivo xeral do proxecto é o de fomentar o desenvolvemento sostible do sector pesqueiro e do turismo rural nos territorios obxectivo. Preténdese contribuir á lucha contra o deterioro na calidade ambiental das rías e a sobreexplotación dos recursos pesqueiros.

Preténdese, o mismo tempo, presentar ao turismo pesqueiro como unha alternativa sostible e complementaria a súa actividade principal que poida servir de fonte de ingresos extraordinarios en épocas de baixos ingresos ou veda, e que supoña ademáis un reforzo para a débil oferta turística de ocio complementario nas comarcas.

De forma transversal ao proxecto, ambiciónase alentar o protagonismo da muller no desenvolvemento socioeconómico e na protección do medioambiente. Na identificación de iniciativas de turismo pesqueiro , a posibilidad de xeración de emprego femenino, terá especial atención.

DESTINATARIOS:

Trátase principalmente de mulleres traballadoras no sector pesqueiro (subsectores de pesca, marisqueo, acuicultura, miticultura, conservas e industria de transformación, comercialización e outras industrias auxiliares), e no el sector do turismo rural, con idades comprendidas entre os 30 e os 55 anos, e residentes nas comarcas do Sar, Barbanza, Muros e Noia, así como as comarcas limítrofes a éstas, e na rexión de Cantabria.

ÁMBITO XEOGRÁFICO:

Comarcas de Barbanza, Sar, Muros e Noia, así como nas súas comarcas limítrofes das provincias de A Coruña y Pontevedra e a rexión cántabra.
Este plan de capacitación integrarase de forma permanente na Rede de Servicios e Productos Turísticos Ruralover, impulsada por la Fundación Paideia como proxecto de Sostenibilidade económica e turística.

ACCIONES GRATUITAS COFINANCIADAS POR EL FSE

ministerio fbiodiversidadempleaverde paideia