CONTRATACIÓN DE PERSOAL DA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO LOCAL DELOA (GDR-18)

A ASOCIACIÓN DE DESARROLLO LOCAL DELOA ANUNCIA:

O inicio do proceso de selección dun posto de traballo como TÉCNICO/A dentro do marco da Medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020.

LISTAXE DEFINITIVO DE ADMITIDOS

PROBA ESCRITA

A PROBA ESCRITA terá lugar o vindeiro Xoves 20 de maio de 2021 ás 10:30 a.m. na Sede da Asociación de Desenvolvemento Local Deloa (Lugar Esclavitude, s/n, Sta. María de Cruces, 15980, Padrón).

O chamamento de aspirantes efectuarase ás 10:00 horas e o exame dará comezo ás 10:30 horas.

Os candidatos deberán acudir provistos do Documento Nacional de Identidade ou pasaporte e de bolígrafo con trazo de cor azul ou negro, non permitíndose o acceso a/s sala/s na/s que se realizará o exame con teléfono móbil.