Normativa Autonómica

 • Resolución do DOG nº42/2016 de AGADER
  A Resolución do 11 de febreiro de 2016 pola que se publica o Acordo do 10 de febreiro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras para a selección de estratexias de desenvolvemento local, para a selección e recoñecemento dos grupos de desenvolvemento rural como entidades colaboradoras na xestión da medida Leader de Galicia e para a concesión da axuda preparatoria, cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convoca o correspondente proceso de selección.
  Documentación: Resolución do DOG nº42/2016 de AGADER

 

 • Acordo 2016 de AGADER
  O Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 16 de novembro de 2016, polo que se resolve a convocatoria de selección de estratexias e se seleccionan os 24 GDR que funcionarán como entidades colaboradoras na xestión da medida 19 (LEADER) do PDR de Galicia 2014-2020.
  Documentación: Acordo 2016 de AGADER

 

 • Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG)
  Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG).
  Documentación: Lei do DOG nº121/2007 de GALICIA (en castelán)

 

 • Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro
  Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (RLSG).
  Documentación: Decreto do DOG nº20/2009 de GALICIA (en castelán)

 

 • Plan Galego de Controles FEADER
  O Plan Galego de Controles FEADER establece principios básicos e disposicións particulares en materia de planificación e execución dos controles nas medidas de desenvolvemento rural incluidas no PDR de Galicia.
  Documentación: Plan Galego de Controles FEADER

Normativa Estatal

 • Lei 38/2003, do 17 de novembro
  Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
  Documentación: Lei do BOE nº38/2003 (en castelán)

 

 • Real decreto 887/2006, do 21 de xullo
  Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
  Documentación: Real decreto do BOE nº176/2007 (en castelán)

 

 • Lei 39/2015, de 1 de outubro
  Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.
  Documentación: Lei do BOE nº236/2015 (en castelán)

 

 • Real Decreto Lexislativo 3/2011
  Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.
  Documentación: Real de creto do BOE nº236/2011 (en castelán)

Normativa Comunitaria

 • Programa PDR de Galicia
  PDR de Galicia, aprobado pola Decisión de Execución da Comisión Europea, do 18 de novembro de 2015 (CCI: 2014ES06RDRP011).
  Documentación: PDR 2014-2020 de Galicia

 

 • Regulamento (UE) nº 1303/2013
  Regulamento (UE) nº 1303/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao FEDER, FSE, ao Fondo de Cohesión, ao FEADER e ao FEMP, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao FEDER, FSE, ao Fondo de Cohesión e ao FEMP.
  Documentación: Regulamento 1303-DOCE 2013 de UE (en castelán)

 

 • Regulamento (UE) nº 1305/2013
  Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello.
  Documentación: Regulamento 1305-DOCE 2013 de UE (en castelán)

 

 • Regulamento (UE) nº 1306/2013
  Regulamento (UE) nº 1306/2013, do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013, sobre o financiamento, xestión e seguimento da Política Agrícola Común.
  Documentación: Regulamento 1306-DOCE 2013 de UE (en castelán)

 

 • Regulamento (UE) nº 1407/2013
  Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis.
  Documentación: Regulamento 1405-DOCE 2013 de UE (en castelán)

 

 • Regulamento (UE) nº 807/2014
  Regulamento (UE) nº 807/2014, da Comisión, do 11 de marzo, que completa o Regulamento (UE) nº 1305/2013.
  Documentación: Regulamento 807-DOCE 2014 de UE (en castelán)

 

 • Regulamento de execución (UE) nº 808/2014
  Regulamento de execución (UE) nº 808/2014 da Comisión, do 17 de xullo, modificado polo Regulamento de execución (UE) 669/2016, da Comisión ; polo  que se establecen disposicións de aplicación do  Regulamento (UE) nº 1305/2013.
  Documentación: Regulamento-808-DOCE 2014 de UE (en castelán)

 

 • Regulamento (UE) nº 809/2014
  Regulamento (UE) nº 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) n.º 1306/2013, do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire ao sistema integrado de xestión e control, as medidas de desenvolvemento rural e a condicionalidade.
  Documentación: Regulamento 809-DOCE 2014 de UE (en castelán)

 

 • Regulamento delegado (UE) nº 640/2014
  Regulamento delegado (UE) nº 640/2014, do 11 de marzo, polo que se completa o Regulamento (UE) nº 1306/2013, do Parlamento Europeo e do Consello.
  Documentación: Regulamento 640-DOCE 2014 de UE (en castelán)